กรมการศาสนาเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่ชาวไทยมุสลิม

359

“กรมการศาสนา ร่วม สำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย” จัดงานเลี้ยงละศีลอด ในเดือนรอมฎอน แก่ชาวไทยมุสลิม

วันที่ 15 พ.ค. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเวลา 17.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) โดยมีผู้นำองค์กรทางศาสนา องค์กร หน่วยงานราชการ และพี่น้องชาวไทยมุสลิม จำนวน 300 คน 

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า กรมการศาสนา ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการทางศาสนาอิสลาม เสริมสร้างความสมานฉันท์ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมกับศาสนิกชนต่างศาสนา ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปปฏิบัติในวิถีชีวิต พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน