พีทีที โออาร์ผู้นำจำหน่ายดีเซล บี10 แรง คุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลเกษตรกรไทย

9

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)หรือ ปตท.  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายปตท. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ พีทีที โออาร์ปลัดกระทรวงพลังงาน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน ร่วมงานแถลงข่าว “พีทีที โออาร์ ผู้นำจำหน่ายดีเซล บี10 แรง คุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลเกษตรกรไทย” ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นตลาดสนับสนุนเกษตรกรไทยผู้ปลูกปาล์ม ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเร่งขยายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ไปทั่วประเทศ

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ประกาศให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของไทย เพิ่มขึ้นอีก 1 ประเภทและมีแผนงานให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10 เป็นน้ำมันประเภทหลักของไทยในปี2564ทดแทนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7สำหรับไบโอดีเซลบี100 ที่ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 นั้นกรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้เป็นไบโอดีเซล บี100 ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าไบโอดีเซลบี100 ที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 โดยมีการลดปริมาณโมโนกลีเซอไรด์หรือไขให้ต่ำลง จากเดิมไม่สูงกว่า 0.7% ปรับเป็นไม่สูงกว่า 0.4% โดยน้ำหนัก ส่งผลให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีคุณภาพดีขึ้นปัจจุบันมีบริษัทค่ายรถยนต์ที่ให้การรับรองว่าสามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ได้ จำนวน 12ยี่ห้อ รวม 944รุ่นซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากประกาศของกรมธุรกิจพลังงานทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะใช้มาตรการกลไกด้านราคาทำให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10 มีราคาขายปลีกต่ำกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 ซึ่งมั่นใจว่าด้วยกลไกด้านราคานี้จะสามารถจูงใจผู้ใช้รถดีเซลให้หันมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10 และทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันของประเทศโดยจะทำให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบรวม 2 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ พีทีที โออาร์ กล่าวว่าพีทีที โออาร์พร้อมสนับสนุนนโยบายกระทรวงพลังงานที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10เป็นน้ำมันประเภทหลักของประเทศในปี2564 โดยในระยะแรก พีทีที โออาร์จะจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10 ในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ทุกแห่งในภาคใต้และขยายไปยังภาคตะวันออก ซึ่งจะมีสถานีบริการน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10 รวม 340สถานีในปี 2562

พีทีที โออาร์ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี100 คุณภาพสูง มาผสมเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 และยังใส่สารเพิ่มค่าซีเทน ทำให้เครื่องยนต์มีกำลัง “แรง” มากขึ้นและด้วยสัดส่วนของไอดีเซลบี100 ที่สูงขึ้นทำให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีการเผาไหม้สมบูรณ์ ลดควันดำได้ร้อยละ42ลดฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ได้ร้อยละ3.5 เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ จึงสามารถช่วยลดมลพิษ และ“ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้ ปัจจุบันน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 จะมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดา 1 บาทต่อลิตร จึง “คุ้มค่า”ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถดีเซล โดยประเภทรถยนต์ที่ค่ายรถยนต์ให้การรับรองว่าสามารถเติมน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ได้ จะเป็นกลุ่มรถยนต์ดีเซลทั่วไป ได้แก่ รถกระบะ รถตู้และรถอเนกประสงค์

ทั้งนี้ พีทีที โออาร์คาดว่าในระยะแรกจะสามารถจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10ได้ 3.2 ล้านลิตรต่อวันทำให้มีการใช้ไบโอดีเซล บี100 ในการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มากถึง 300,000 ลิตรต่อวัน อันจะเป็นปริมาณที่สามารถช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้และทำให้สามารถช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มอีก92,000 ตันต่อปีเป็นการสร้างประโยชน์ในด้าน “การลดการนำเข้านำมันดิบและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน”

สำหรับแผนงานการเพิ่มการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20พีทีที โออาร์ ยังคงขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันพีทีทีสเตชั่นที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว56แห่ง และจะเพิ่มเป็น100แห่งทั่วประเทศภายในปี 2562 นางสาวจิราพร กล่าวเพิ่มเติม