พช. จับมือ พันธมิตร สร้างทีมงานคุณภาพด้วยกิจกรรม Walk Rally

17

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กรมการปกครอง จัดกิจกรรมการสร้างทีมงานให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ (Walk Rally) ภายใต้โครงการ “การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2562  ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Walk Rally เป็นกิจกรรมการสร้างทีมงานให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ที่จัดโดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน หน่วยงานสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ได้ระดมสรรพกำลังวิทยากรซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสร้างทีมงาน โดยใช้กิจกรรม Walk Rally และกิจกรรม Team Building เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกอบรม ปัจจุบันมีไม่กี่หน่วยงานที่นำมาใช้ในกระบวนการฝึกอบรม วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนได้นำเอาเกมและกิจกรรม Walk Rally มาใช้ในกระบวนการฝึกอบรมตั้งแต่แรกเริ่มจนมาถึงปัจจุบัน แทบจะเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน เพราะกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศที่ดี ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความสุข สนุกสนาน สร้างความใกล้ชิดสนิทสนม สามารถทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความกล้าแสดงออก มีส่วนในการอบรมมากขึ้น และเป็นผลต่อบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาอบรมร่วมกัน จะได้สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย
ทั้งนี้กรมการปกครอง ได้กำหนดงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ช้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 250 คน โดยได้ประสานความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยมอบหมายให้วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน สนับสนุนวิทยากรดำเนินกิจกรรม Walk Rally และกิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้มีคุณภาพเพื่อนำไปพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิผล พร้อมดูแลความเรียบร้อยของการจัดการอบรมให้เกิดบรรยากาศที่ดีกระบวนการจัดการอบรมประสบผลสำเร็จ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม อันเป็นการเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรทั้ง 2 องค์กร และบ่มเพาะบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ