คณะผู้แสวงบุญ เดินทางถึงนครมาดีนะห์ ประเทศซาอุฯ พร้อมเดินทางเยี่ยมชมมัสยิดนาบาวี ที่มีความสำคัญทางศาสนา

6

ซึ่งหลังจากปฏิบัติภารกิจส่วนตัว คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดนาบาวี มัสยิดที่ท่านนาบี (ซล.)และบรรดาสหาย (ซอฮาบะ) ร่วมกันสร้างขึ้นมาในสมัยตอนที่ท่านนาบี อพยพมาจากนครเมกกะ สู่เมืองมาดีนะห์ เป็นมัสยิดที่เกิดขึ้นจากรากฐานของความยำเกรง มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากมัสยิดฮารอม ของนครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ถือว่ามีความสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัลกุรอ่าน มัสยิดบีลาล รวมถึงสุสานของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)และบรรดาสหายของท่านอีกด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกำหนดเดินไป เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของนครมาดีนะห์ รวมถึงมัสยิด หลังแรกของอิสลามที่ท่านนาบีได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่นาบี มาถึงมาดีนะห์ ในช่วงที่อพยพได้อพยพมาจากนครเมกกะฮฺ

อย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 160 คน  เพื่อเดินทางร่วมกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งได้จัดพิธีส่งคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศอ.บต. ที่ผ่านมา