ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

3

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง ศอ.บต.สนับสนุน โดยเฉพาะกิจกรรมสนับสนุนครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนที่ขาดบุคลากรครูสอนภาษาไทย ทั้งนี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านไปร์จาดา แห่งนี้ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนครูสอน จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นางสาวสูไวบ๊ะ ตาเห ครูสอนภาษาไทย ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และนางสาวอาดาวี ซอรอเอะ วิทยากรครูภาษาไทย ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า พัฒนาการของเด็กนักเรียนมีการอ่าน การเขียน การพูด และการแสดงออกในการร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการดียิ่งขึ้นตามลำดับ  โดยครูได้เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทย นอกจากการเรียนการสอนที่เป็นพื้นที่ฐานแล้ว ได้เสริมในด้านการใช้ภาษาไทยให้มีความสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย  ร่วมถึงได้คัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีการเรียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ มาเข้าร่วมกิจกรรมสอนพิเศษเพื่อให้เด็กนักเกรียนมีการพัฒนารวดเร็วทันกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม ได้มีการเปิดเวทีให้ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และครูสอนภาษาไทย ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นและอุปสรรค์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ ศอ.บต.ได้นำข้อมูลต่างๆ นำไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัด การปฏิบัติงาน โครงการตามแผนบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป