“พช.นราธิวาส ขับเคลื่อน 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้”

7

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติมอบวัสดุเส้นด้ายในการทอผ้า แก่สมาชิกศิลปาชีพที่เข้าร่วมโครงการสืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะเลขานุการโครงการศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส และนายอิรยศ เอนก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าฯ 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน นรา…ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ โดยมีผู้แทนสมาชิกกลุ่มทอผ้าในพื้นที่อำเภอศรีสาคร และรือเสาะ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมชุมชนมีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชุมชน ให้อยู่คู่กับจังหวัดนราธิวาส เกิดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นให้อยู่เย็นเป็นสุข