ศอ.บต.จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

12

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28กรกฎาคม 2562 ประจำพุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่ 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎร อีกทั้งยังก่อให้เกิดจิตสำนึกและปลูกฝังให้พวกเราทุกคนมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กร ที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ และส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมกับการทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับจิตใจที่มีจิตเอื้อเฟื้อ และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ร่วมกันทำความดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป