“มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่”

9

วันที่ 16 สิงหาคม 2562  กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล สร้าง One Plan   ยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระทรวงมหาดไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ว่า เน้นให้กระทรวงมีการบริหารงานภาครัฐแบบบูรณาการโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้มีการเน้นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1)ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความความสามารถในการแข่งขัน 3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ6)ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้านคือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้านความมั่นคง มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชการที่ 9 มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 878 อำเภอ อำเภอละ 1 หมู่บ้านโดยมีตัวชี้วัดความมั่นคง ด้วยการจัดทำแผนชุมชน มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการบริหารจัดการขยะ มีจิตอาสา เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า เป็นสินค้าแห่งภูมิปัญญา พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม D การสนับสนุน OTOP Authentic Thai Taste เพื่อยกระดับและให้การรับรองมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ สร้างอัตลักษณ์ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพมาผลิต ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี โดยการวิเคราะห์ทดสอบกลิ่นและรสชาติให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หรือผู้ประกอบการในภาคการบริการอาหาร มีมาตรฐาน สู่ความเป็นสากล และ OTOP Academy สอนพื้นฐานการพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้มีความเป็นอัตลักษณ์ มีการส่งเสริมมาตรฐานด้านต่าง ๆ อาทิ อย. มผช. GI เป็นต้น รวมไปถึงการ Mix & Match เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และผลักดันให้สินค้า OTOP ก้าวสู่สากล เชื่อมโยงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 176,622ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ 84,346 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาและเลื่อนระดับดาว อีกทั้งมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราเติบโตกว่า 23,000 ล้านบาท

และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (Local Economy) เป็นกองทุนที่ส่งเสริมแปรรูปจากการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน และมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งกองทุนเหล่านี้เป็นกลไกช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก หนุนเสริมสัมมาชีพ ต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้เงินทุนอย่างมีศักยภาพ เพื่อการสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ โดยมีเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เข้าถึงแหล่งทุน แก้หนี้สินครัวเรือน และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ก่อให้เกิดอาชีพ เกิดรายได้และประชาชนมีงานทำ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานพัฒนาชุมชนที่อยากเห็น” โดยเน้นย้ำให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเกิดผลสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบายที่ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก โดยขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติงานให้เห็นผลประจักษ์อย่างชัดเจนใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1)การสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยคน เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมช