เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงาน มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น” และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

20

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 กิจกรรมนิทรรศการจากหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 17 หลักสูตร นิทรรศการการเลี้ยงผึ้งชันโรง และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก จากสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา กิจกรรมการประกวด และแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ อาทิเช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ , การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ , การประกวดการแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) , การแข่งขันแรลลีโดรนจ้าวเวหา , การแข่งขันการเขียนโปรแกรม Scratch , การประกวดโครงงาน IoT , การประกวด idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ , การแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น , การแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้ และแข่งขันไก่สวยงาม , การประกวดแพะ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการสัมมนา และถ่ายทอดงานวิจัย ในหัวข้อทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม