หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน 3 จชต. กว่า 300 คน ทัศนะศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

6

ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างกล่าวความรู้ถึงการได้มาทัศนะศึกษาในครั้งนี้ร่วมกันว่า ดีใจมากที่ได้มาเห็นสิ่งใหม่ๆที่ไม่มีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะในข่วง 6 เดือนที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าได้ฝึกอบรมอย่างหนัก และไม่มีเวลาไปเปิดดูโลกกว้างที่ไหนเลย เพราะทุกคนอยู่โรงเรียนประจำ ต้องอยู่ในแต่ศูนย์ฝึกอาชีพฯ และได้กลับบ้านหลังจากวันหยุดในช่วงเสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น แต่ครั้งนี้ได้ออกมาดูสิ่งใหม่ ๆ ที่เรายังไม่เคยเห็นและรู้สึกดีที่ก่อนทุกคนจะสำเร็จการฝึกอาชีพและต้องจากกันไปแล้ว เรายังได้มาร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานฯ เพื่อให้เกิดความสนิท และรักกันมากยิ่งขึ้น

สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 โดยได้เลือกสถานทีาดูงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง 1 ในนั้นคือ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพราะเกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่าง ยั่งยืน ซึ่งตรงตามเป้าหมายของศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน และตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน เรื่อง “รู้รักสามัคคี” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มบุคคลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนสันติสุขโครงการพาคนกลับบ้าน และช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ประสบกับสาธารณภัยให้สามารถประกอบอาชีพได้ และเพื่อเพิ่มช่องทางการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

จากนั้นวันนี้ 10 กันยายน 2562 คณะฯ จะเดินทางต่อไปยังกองบินที่ 5 ชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร และชมนิทรรศการประวัติและวิวัฒนาการสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองบินน้อยที่ 5 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทหารในช่วงสงคราม นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติการบินของประเทศไทยและเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกทัพขึ้นบกที่อ่าวน้อย ภาพเหตุการณ์จริงของสงครามที่เกิดขึ้นตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลก จำลองชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตที่ข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต้องจัดเตรียมให้ ต่าง ๆ