หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รมช.มหาดไทย ร่วมกับ เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ เยือนเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

1

ทั้งนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตงเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติที่ได้รับอนุมัติจากมนตรีแห่งรัฐ 1 ใน 19 แห่งของจีน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการบูรณาการความเป็นเมืองและสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  โดยกำหนดสถานะของเมืองใหม่ในอนาคตไว้ 3 ประการคือ การเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เปิดสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นเขตปฏิรูปนวัตกรรม ชั้นนำ และการเป็นพื้นที่สาธิตความเป็นเมืองใหม่ในภาคตะวันตกของจีน คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด 5-10 ปีและจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนทั้งด้านคมนาคม ประปา พลังงาน และสารสนเทศ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บตเปิดเผยว่า การเดินทางมายังเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยภารกิจสำคัญคือการร่วมพบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนาน และพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ยกระดับความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  ภายใต้โครงการสร้างสัมพันธ์ไทยจีน ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมี ศอ.บตเป็นหน่วยงานหลัก

ทั้งนี้ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหม่เจียนตง และอีกหลายๆพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคใต้หลายส่วนขณะนี้นักลงทุนต่างๆเข้าไปลงทุนในหลายด้าน  เช่น การแปรรูป การท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ทางคณะได้เดินทางไปยังวัดซีหลิงซื่อเพื่อส่งมอบพระหยกเป็นของที่ระลึกแก่วัดให้พี่น้องชาวจีนได้สักการะบูชา ซึ่งถือได้ว่าจะส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดีในอนาคตและที่สำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนานก็จะแน่นแฟ้นขึ้นตามลำดับ