เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมชม กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

360

พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่าโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางศอ.บต. ผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบที่อยู่ในพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมีโรงงานแปรรูปมะพร้าวแบบครบทุกวงจรและจุดนี้เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างคนในและนอกพื้นที่มีเป้าหมายหลักที่สำคัญในการจัดตั้งโรงงานคือต้องการสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีงานทำมีอาชีพมีรายได้โดยในปี 2565 จะมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นจำนวนมาก เพื่อส่งออกไปประเทศอเมริกาและในแทบยุโรปไม่ต่ำกว่า 800 ตู้คอนเทนเนอร์/เดือนอีกทั้งโรงงานแห่งนี้จะมีความต้องการและสามารถรองรับคนงานได้กว่า 2,000 คนทำให้เห็นว่าต่อไปเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาทางวิชาชีพหรือจบจากสถานบันที่ทางอาชีพในพื้นที่ของเราจะมีการว่างงานน้อยลงซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนได้มีการดำเนินการช่วยเหลือในหลายๆด้านทั้งในส่วนของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดอบรมให้ความรู้จัดหาแรงงานในพื้นที่ตลอดจนการขนส่งการลำเลียงสินค้าซึ่งในอนาคตจะมีการดำเนินการวางแผนสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นที่เมืองต้นแบบที่ 4 ของเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยังต่างประเทศทั่วโลกต่อไป

ด้านนางสาวธัญชนกพุทธรักษ์ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทซูเพิร์บครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัดได้เปิดเผยถึงแนวความคิดของการจัดตั้งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นี้ว่าสำหรับในการจัดตั้งโรงงานแห่งนี้ขึ้นเพื่อต้องการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลรวมถึงต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งเรามีความต้องการแรงงานที่เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากแต่โรงงานของเรายังขาดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่จำเป็นและการขนส่งสินค้าซึ่งปัจจุบันเรามีการส่งสินค้าไปยังประเทศอเมริกาโดยผ่านท่าเรือแหลมฉบังดังนั้นหากมีท่าเรือที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าของเราได้ก็จะทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้บริษัทดีลลักซ์จำกัดร่วมกับซูเพิร์บครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนรายสำคัญที่มีฐานการผลิตในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินการจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อต้องการขยายฐานผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นดีที่มีมาตรฐานสูงสำหรับตลาดอเมริกาและโรงฟอกหนังในกลุ่มของประเทศ AEC ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยได้รับการรองรับมาตรฐานกับโรงงานในสหภาพยุโรปซึ่งขณะนี้ได้มีการลงทุนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นเขตส่งเสริมการประกอบเกษตรอุตสาหกรรมของรัฐบาลตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่มีความต้องการวัตถุดิบในการผลิตที่สามารถจัดหาได้จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นไม้ยางพาราไม้อัดฯลฯเป็นต้นรวมถึงยังต้องการแรงงานที่มีฝีมือเกี่ยวกับการจัดทำเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย

อย่างไรก็ตามในการหารือครั้งนี้ทางศอ.บต. จะมีการนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เพื่อพิจารณาและดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป