เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมชม กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

128

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บตกล่าวว่า โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ แห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง ศอ.บตผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบ ที่อยู่ในพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป มีโรงงานแปรรูปมะพร้าวแบบครบทุกวงจร และจุดนี้เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างคนในและนอกพื้นที่ มีเป้าหมายหลักที่สำคัญในการจัดตั้งโรงงานคือ ต้องการสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ โดยในปี 2565 จะมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นจำนวนมาก เพื่อส่งออกไปประเทศอเมริกา และในแทบยุโรป ไม่ต่ำกว่า 800 ตู้คอนเทนเนอร์/เดือน อีกทั้งโรงงานแห่งนี้จะมีความต้องการและสามารถรองรับคนงานได้กว่า 2,000 คน ทำให้เห็นว่าต่อไปเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาทางวิชาชีพ หรือจบจากสถานบันที่ทางอาชีพในพื้นที่ของเราจะมีการว่างงานน้อยลง ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนได้มีการดำเนินการช่วยเหลือในหลายๆ ด้านทั้งในส่วนของการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดอบรมให้ความรู้จัดหาแรงงานในพื้นที่ ตลอดจนการขนส่งการลำเลียงสินค้า ซึ่งในอนาคตจะ มีการดำเนินการวางแผนสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นที่เมืองต้นแบบที่ 4 ของเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยังต่างประเทศทั่วโลกต่อไป

ด้านนางสาวธัญชนก พุทธรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทยจำกัด ได้เปิดเผยถึงแนวความคิดของการจัดตั้งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นี้ว่า สำหรับในการจัดตั้งโรงงานแห่งนี้ขึ้น เพื่อต้องการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งเรามีความต้องการแรงงานที่เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก แต่โรงงานของเรายังขาดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่จำเป็น และการขนส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบันเรามีการส่งสินค้าไปยังประเทศอเมริกาโดยผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้นหากมีท่าเรือที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าของเราได้ก็จะทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้บริษัทดีลลักซ์ จำกัด ร่วมกับ ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไ