เยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36 ร่วมกิจกรรมศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา

4

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ กล่าวว่า เยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36 ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจุดกำเนิดของสังคมพหุวัฒนธรรม มีพี่น้องประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และต่างศาสนา อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน อยากให้ทุกคนรักษาความเป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ของเราไว้ และนำไปปรับใช้ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ที่นับถือต่างศาสนา จะแสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคีของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ตามที่เราได้ตั้งปฏิญาณตนว่า เกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมเยาวชนได้มีการเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่าง  ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ เยี่ยมชม กุโบร์ท่านเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)  วัดนักบุญยอแซฟ หรือโบสถ์เซนต์ยอแซฟ วัดไชยวัฒนนาราม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทองเป็นต้น รวมถึงได้มีการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ และเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายครอบครัวอันนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคม รวมทั้ง มีโอกาสเข้ามาศึกษาสถานที่ต่าง  ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อีกด้วย