ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน พร้อมบริการประชาชน

27

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันน งานเรื่องที่ดินมีความสลับซับซ้อนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ดังนั้นจึงมีประชาชนที่ต้องการคำปรึกษามาก เพื่อจะดำเนินการอย่างถูกต้อง ไม่เสียเวลา จะเห็นได้จากใน Facebook หรือช่องทางสื่อต่างๆ ที่มีประชาชนขอคำปรึกษา ร้องทุกข์ ร้องเรียน เนื่องจากความไม่เข้าใจ และปัญหาที่เกิดขึ้นมามาก ซึ่งชาวดินก็จะช่วยกันตอบ เพื่อไขข้อข้องใจ

กรมที่ดิน จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม หรือที่เรียกว่า”หมอดิน”ให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินเมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ลดและขจัดปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเกี่ยวกับที่ดินให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถช่วยเหลือความทุกข์ร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

โดยในปัจจุบันมีระบบ E-Contacts DC และ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๑๐ คู่สาย เพื่อบริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านที่ดินให้กับประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้
๑. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
๒. ทางเว็บไซต์ www.dol.go.th ผ่านระบบ E-Contacts DC
๓. จดหมาย/ไปรษณีย์
ที่อยู่ : ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
๔. หน่วยงานภายนอกส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการ เช่น สปน. ๑๑๑๑, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ส.ค.บ. เป็นต้น
๕. ให้คำปรึกษา ตอบปัญหาข้อสงสัย ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผ่านระบบ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๑๐ คู่สาย

ปริมาณเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔,๒๙๕ เรื่อง และได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑,๕๖๑ เรื่อง ซึ่งเราจะพยายามแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หวังว่าจะได้ใช้ช่องทางในการขอคำปรึกษาหารือ ร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อความเข้าใจในการทำนิติกรรมเรื่องที่ดิน ตรวจสอบการทำงานของชาวดินให้มีมาตรฐาน และคลายข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ