อธิบดีกรมที่ดิน เข้ารับมอบรางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562 (Digital Government Awards 2019)

20
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เข้ารับมอบรางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562 (Digital Government Awards 2019) รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ยังกล่าวว่า รางวัลที่ได้รับนี้จะเป็นสัญลักษณ์ว่ากรมที่ดินพร้อมมุ่งมั่น พัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันทั่วประเทศสร้างความร่วมมือระหว่างกรมที่ดินและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในด้านข้อมูลของบุคคลและนิติบุคคล เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลทะเบียนธุรกิจการค้า นิติบุคคลและการพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งกรมที่ดิน มุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ ที่จะช่วยยกระดับการให้บริการประชาชนของกรมที่ดินให้มีความทันสมัย รวดเร็ว น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังลดความซ้ำซ้อน ความยุ่งยาก และระยะเวลาในการติดต่อธุรกรรมกับกรมที่ดิน ตามนโยบายหลักของกรมที่ดินในด้าน Ease of Doing Business

ทั้งนี้ กรมที่ดินได้ออกประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยสาระสำคัญดังนี้ ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ อีกทั้ง อธิบดีกรมที่ดิน ยังได้มีหนังสือกำชับไปยังสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดภาระของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล