ประกาศกระทรวงมหาดไทยตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562 ระยะที่ 2

15
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตีกำหนด และ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแล้ว โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕62 ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ 2 เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ให้ลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และตามกฎหมายอาคารชุด ในการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ราคาซื้อขายไม่เกินสามล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท
2. ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนที่ดินพร้อมอาคาร/โอนห้องชุด และค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจาการจดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมอาคาร /โอนห้องชุด ดังกล่าวในคราวเดียวกัน ในอัตราร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดสรรที่ดินที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย หรือกรณีการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด