จ.ยะลา จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562

6

นางวรางคณา วิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา / รองประธานการอาชีวศึกษายะลา กล่าวถึงความเป็นมาถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า นักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกคน จะต้องเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ทุกวิทยาลัยฯ มีกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพระดับสถานศึกษา คณะกรรมการระดับสถานศึกษา จะเข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยมีการเลือกคณะกรรมการระดับจังหวัด และจัดให้มีการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกองค์การได้ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพในการทำกิจกรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ และสมาชิกได้แสดงศักยภาพการเป็นผู้นำ แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในทางสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จำนวน 19 สาขาวิชา และทักษะวิชาพื้นฐาน จำนวน 16 ทักษะ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค ตลอดจนในระดับประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ การประกวดแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีผู้เข้าประกวดใน 1 ทีม มี 2 คน ประกอบด้วย ชาย 1 คน และหญิง 1 คนตัว โดยมีตัวแทนจากสถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมประกวด และมีกำหนดในการประกวด 5 ท่า ดังนี้ กราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์, ถวายความเคารพพระมหากษัตริย์, ประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์, กราบผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้น, รับสิ่งของจากผู้ใหญ่อย่างเป็นพิธีการ (ผู้ใหญ่ยืน, ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้, ผู้ใหญ่นั่งพื้น) และการเดินผ่านผู้ใหญ่และไหว้ผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ยืน, ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้, ผู้ใหญ่นั่งพื้น) โดยการแข่งขันดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะมารยาทไทย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกด้วย