องคมนตรี ลงพื้นที่รับฟังแนวทางการพัฒนาจชต. และความมั่นคง พร้อมเยี่ยมเยียน กำลังใจและมอบถุงพระราชทาน

0

โดยในที่ประชุมพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เสนอต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในมิติการพัฒนาประจำปี 2563 ถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ไปสู่เป้าหมายเพื่อยุติสถานการณ์ความไม่สงบให้ได้โดยเร็ว และการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องทั้งในด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา โดยมุ่งสู่เป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1.การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเท่าเทียม ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยกรมนุษย์ 2.สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และ3.โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจากการพัฒนาในทุกมิติที่ผ่านมานั้น ก่อให้เกิดการสร้างงาน เศรษฐกิจฐานราก โรงงาน ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ดีขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ตลอดจนทำให้ผู้เห็นต่างปฏิเสธการใช้ความรุนแรง หากดำเนินการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัย จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ

ต่อมาพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะฯ ยังได้เดินทางไปยังวัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อพบปะสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ครอบครัว และญาติพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ รวมถึงมอบถุงพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตฯ จำนวน 20 ชุด ทั้งนี้องคมนตรียังได้กล่าวถึงพระราชกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยัง จุดเกิดเหตุป้อมจุดตรวจ ชรบ. ทางลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อตรวจดูสภาพสถานความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกด้วย

จากนั้นองคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อมอบถุงพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย จากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง ที่ อ.กรงปินัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา และเหตุการณ์คนร้ายยิงถล่มป้อมจุดตรวจ ชรบ.บ้านทางลุ่ม ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา  เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตภายในป้อมจุดตรวจชรบ. จำนวน 15 ราย บาดเจ็บ 5 ราย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

และนอกจากนี้องคมนตรี และคณะฯ ยังได้เดินทางไปยัง โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ในการยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ​​ เทียบเท่าสถานศึกษา ทั้งด้านอาชีพ​ ที่จะตอบโจทย์และเป็นที่ยอมรับความต้องการของสถานประกอบการ​ โดยในปี​ 2563​ นี้มีการรับสมัครศิษย์โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 รวมทั้งได้สำรวจสถานประกอบการในเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะรับนักเรียนเข้าไปฝึกงานในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะทางอาชีพ และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง ซึ่ง ศอ.บต. พร้อมที่จะร่วมส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป