นราธิวาส เปิดแล้ว‼ศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯภายใต้แบรนด์ “MENARA Green & Premium”

11

14 พฤศจิกายน 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการแถลงข่าวและพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ ภายใต้แบรนด์ “MENARA Green & Premium”ณ บริเวณตลาดเกษตร หน้าแขวงการทางนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมีนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้ชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรเทาปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และเป็นการสร้างรูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นระบบศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ มีการบริหารงานแบบภาคเอกชน ใช้วิธีการตลาดนำการผลิตด้วยแนวทางประชารัฐ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางใน การเชื่อมโยงและกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร และสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ใช้วิธีการกระจายสินค้าให้รวดเร็ว แก้ปัญหาการตลาดให้เกษตรกร

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ และหาช่องทางในการจัดจำหน่ายและปรับปรุงคุณภาพพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรผลิต เพื่อรองรับและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกผักปลอกสารพิษ และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน สร้างรายได้นอกจากอาชีพหลักในการทำสวนยางและสวนผลไม้ โดยเริ่มต้นจากพืชผักในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพืชผัก อื่น ๆ จากพื้นที่ 13 อำเภอ เพิ่มขีดความสามารถการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญของจังหวัด

การจำหน่ายผลผลิตที่ศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ สร้างความสุข ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการเกษตรอินทรีย์ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกร ได้สามารถจำหน่ายผลผลิต พืชทางการเกษตรเป็นอาหารปลอดภัยให้กับชาวนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง