ศอ.บต. จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต มิติเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

2

นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระดมความคิด ความต้องการ ความจำเป็นของคนพิการ อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้านการศึกษาดูงาน และการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่าง ให้แก่คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ดังนั้นเราจะต้องอาศัยพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยมีการต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมและผลักดันกันอย่างจริงจัง อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจ เข้าถึงและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวต่ออีกว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนที่ขาดโอกาส ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เกิดความเท่าเทียมให้แก่คนพิการต่อไป

ทั้งนี้โครงการภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต มิติเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพสตรีพิการ และดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยจะต้องเฝ้าระวัง ป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก คนพิการ และสตรีผู้พิการ ตลอดจนเพื่อประเด็นสิทธิสตรี เสริมสร้างพลัง ความเสมอภาคหญิงและชาย นอกจากนี้ยังมีการไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต