ศอ.บต. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่อง

0

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้มีความตั้งใจที่จะมาพบปะพี่น้องประชาชนที่นี่เพื่อให้กำลังใจ ขอขอบคุณทางคณะทำงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 2 จ.ปัตตานี ที่ได้ลงไปเยี่ยมเยียนสำรวจพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความลำบากหรือมีความต้องการการสนับสนุนดูแล พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสำคัญเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิม ศอ.บต. ได้มีการพัฒนาทุกด้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการ เติมเต็มพี่น้องประชาชนเพื่อให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเกิดความเข้มแข็ง สร้างความรักความสามัคคีให้มีความแน่นแฟ้นในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ตามที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้คณะทำงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 2 จ.ปัตตานี สำรวจกลุ่มชุมชนเป้าหมายเพื่อดำเนินกิจกรรมไทยพุทธคืนถิ่น และกิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาศาสนสถานในพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ จ.ปัตตานี ทั้งนี้คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่ 2 จ.ปัตตานี ได้สำรวจกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมไทยพุทธคืนถิ่น จำนวน 12 ชุมชน คือ บ้านลูกไม้ไผ่ บ้านเกาะหวาย บ้านตรัง บ้านฝาง บ้านดี บ้านช่องแมว บ้านในเนื้อ บ้านโต๊ะชูด บ้านน้ำดำ บ้านไร่ บ้านท่าด่าน และบ้านมะปรางมัน และกิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาศาสนสถาน จำนวน 13 ชุมชน คือ บ้านป่าศรี บ้านปิยา บ้านเฑียรยา บ้านฝาง บ้านป่าลาม บ้านโคกหมัก บ้านลานควาย บ้านเกาะหวาย บ้านกะลาพอ บ้านโคกกอ บ้านปากช่อง บ้านลูกไม้ไผ่และบ้านโต๊ะชูด ซึ่งทุกเป้าหมายได้ดำเนินการประชาคมระดับพื้นที่ให้ได้ซึ่งความต้องการของชุมชนแล้ว เพื่อนำงบประมาณที่ได้รับไปพัฒนาเสริมสร้างและต่อยอดในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียงให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป