วิทยาการอาชีพปัตตานี จัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน และขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2561

4

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวแสดงความยินดีถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า การยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างความตระหนักในคุณค่าของรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นไปตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยผดุงรักษาคุณงามความดี และคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ สมคำว่า “นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน” อย่างแท้จริง เพราะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสถาบันการศึกษาไทย

ด้าน นายยประสิทธิ์ ทองรัศมี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี กล่าวรายงานถึงการได้ด้วยว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “รายชื่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน” ประจำปี 2561 ซึ่ง วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2561 โดยวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปี ได้แก่ปีการศึกษา 2533, 2557 และ 2561 กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เนื่องจากจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดี และความภาคภูมิใจกับรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อเป็นเกียรติและความเป็นสิริมงคลต่อสถานศึกษาที่ได้รับพระราชทานรางวัล รวมทั้งเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กิจกรรมในงาน เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า มีการจัดขบวนแห่โล่รางวัลพระราชทานรอบเมืองปัตตานี และเมื่อถึงบริเวณวิทยาลัยได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่บนเวที เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวายราชสักการะและกล่าวอาเศียรวาท ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รับฟังพระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และถ่ายรูปร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี