ศอ.บต. ผนึกความร่วมมือกับองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย นำผู้นำสตรีมุสลิมจากทั่วประเทศเข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพ

8

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวช่วงหนึ่งของการพบปะว่า ทุกวันนี้บ้านเมืองต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง โดยบทบาทสตรีมุสลิมถือมีสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามแนวทางของศาสนาที่ได้กำหนดไว้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเชื่อมั่นว่าต้องเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสังคมโดยรวมแน่นอน แม้หลายคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่กิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อในหลายด้าน ทั้งการสานสัมพันธ์ระหว่างกัน การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย และการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการเชื่อมโยงในระหว่างภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

 

ด้านนางดาวดวงใจ ปาลาเล นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย เผยถึงการจัดกิจกรรมว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย และฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำสตรี  โดยได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำสตรีเพื่อสร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำในการเป็นต้นแบบ ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม เป็นการรวมตัวของสตรีชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศอย่างเป็นทางการในการแสดงศักยภาพ พลัง และความเข้มแข็งของสตรี ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการของสตรีมุสลิม  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอละ 3 คนและภูมิภาคอื่นๆ จังหวัดละ 1 คนจากทั่วประเทศ ซึ่งในฐานะตัวแทนสมาคมสมาพันธ์มุสลิมแห่งประเทศไทยและฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนต้องขอขอบคุณ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นอย่างมากที่ให้ความเมตตาและมองเห็นถึงความสำคัญของบทบาทผู้นำสตรี เพื่อการนำสาระความรู้ต่างๆ ในการอบรมครั้งนี้ไปต่อยอดขยายผลและสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดต่อไป