กรมที่ดิน มีนโยบายขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

18
นโยบายของกรมที่ดินที่ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกรุณาขับเคลื่อนในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 

1. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินเป็นกลไกที่สำคัญ สำหรับแก้ไขความทุกข์ร้อนของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีศูนย์ปฏิบัติการ Call Center จำนวน 10 คู่สาย หมายเลข 02 141 5555 ให้บริการตอบปัญหาข้อสงสัยและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมที่ดิน www.dol.go.th ผ่านระบบ E-Contacts DC โดยระบบดังกล่าวให้บริการในรูปแบบระบบ Realtime และขอความร่วมมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับติดตามและให้ความสำคัญในการเร่งรัด ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นที่ยุติโดยเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและหนังสือกรมที่ดินโดยเคร่งครัด

2. การยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร (Zero Copy) กรมที่ดินมีประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ได้กำชับห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมที่ดิน ฉบับดังกล่าว จึงขอความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เน้นย้ำการดำเนินงานดังกล่าวในพื้นที่ นอกจากนี้ กรมที่ดินยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล 4 ประเภท คือ (1) ข้อมูลรายการหนังสือรับรองนิติบุคคล และรายละเอียดวัตถุประสงค์ (2) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (3) หนังสือบริคณห์สนธิ และ (4) ข้อบังคับของนิติบุคคล
ปัจจุบันสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลได้ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ แล้ว

สำหรับแนวทางการดำเนินการต่อไป กรมที่ดินและกรมการปกครองจะทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อีกหลายรายการ ไม่เพียงแต่สำเนาทะเบียนบ้าน ยังรวมไปถึงสถานภาพการสมรส และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการสอบสวนเพื่อประกอบการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม จากระบบ Linkage Center โดยไม่ต้องเรียกสำเนาทะเบียนและเอกสารราชการอื่นโดยไม่จำเป็นจากผู้ขอ

3. มาตรฐานการรังวัดที่ดินภายใน 60 วัน กรมที่ดินกำหนดลดระยะเวลาการนัดรังวัดเหลือไม่เกิน 60 วันทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และเป็นตัวชี้วัดสำคัญในเรื่อง Ease of Doing Business ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดอย่างใกล้ชิด หากมีสำนักงานที่ดิน แห่งใดมีการนัดรังวัดเกินระยะเวลาขอให้แจ้งทางกรมที่ดิน เพื่อจะได้บริหารจัดการโดยจัดทีมเข้าไปดำเนินการ

4. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2558 – 2563 สามารถดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ คทช.จังหวัด จัดที่ดินทำกินให้ชุมตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 419 พื้นที่ 69 จังหวัด คทช.จังหวัดมีมติรับรองคุณสมบัติแล้ว 184 พื้นที่ 60 จังหวัด จำนวน 63,733 ราย 80,211 แปลง เนื้อที่ 403,191 ไร่ จึงขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งดำเนินการ และประสานการทำงานของ คทช. จังหวัด ดำเนินการจัดที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากพบปัญหาข้อขัดข้องให้รายงานให้กรมที่ดินทราบด้วย เนื่องจากการจัดที่ดินทำกิน เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในเรื่องที่ดิน และจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี หรือหากมีพื้นที่สาธารณะใดที่ยังไม่มีความชัดเจน ให้แจ้งกรมที่ดิน เพื่อจะได้สามารถนำมาดำเนินการตามกระบวนการ คทช.

5. การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปัจจุบันได้มีการประกาศแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 25 จังหวัด และแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 จังหวัด รวม 28 จังหวัด ซึ่งในพื้นที่ที่มีประกาศการเดินสำรวจดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถกำกับดูแล แจ้งให้นายอำเภอท้องที่ที่มีการเดินสำรวจฯ แจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตรวจสอบว่า ผู้นำเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินจริงหรือไม่ ที่ดินที่นำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเป็นป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการออกโฉนดที่ดิน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การกำหนดพื้นที่เดินสำรวจเป็นหน้าที่ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือให้มีการกำหนดพื้นที่เดินสำรวจในพื้นที่ของประชาชนที่ยากจนที่มีความต้องการเป็นหลัก

6. การยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีม