เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีวางเสาเอกอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

4

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า (Padee Complex) เป็นการสร้างศูนย์กระจายสินค้าหรือศูนย์รวมของปาดีที่เป็นจุดรวมสินค้าของดีชายแดนใต้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ จึงเชื่อมั่นว่า Padee Complex จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพที่ดีให้ผู้คนในพื้นที่ โดย ศอ.บต. พร้อมที่นำผู้มีความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่มาเชื่อมและทำการตลาดให้อีกทางหนึ่ง และในอนาคตอาจต้องมีการปรับเส้นทางการขนส่งและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อให้เท่าทันกับความต้องการของตลาดด้วย

โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ภาครัฐกำลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ขอเพียงทุกคนอยู่ร่วมกันในแผ่นดินเกิดด้วยความสามัคคี เพราะไม่มีแผ่นดินใดในโลกนี้ที่จะโอบอุ้มคนไทยให้มีความสุขเท่าผืนแผ่นดินไทยผืนนี้อีกแล้ว

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการปลูกต้นไม้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex) จะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าสำคัญของพื้นที่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก สินค้าเกษตร และอื่นๆ โดยจะมีการบริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา เพื่อเป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงปาดีและรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต