AIS คว้า2 รางวัลดีเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019

5

29 พฤศจิกายน 2562: AIS รับรางวัลดีเด่นด้านการตลาดและการจัดการทรัพยากรบุคคลจากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีนางศิวลี บูรณสงคราม หัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์และนางสาวจันทนา พันธวิชาติกุล หัวหน้าแผนกงานบริหารค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เป็นผู้รับรางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโดยรางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆและมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

การตัดสินมาจากผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง องค์กรชั้นนำของประเทศ “Thailand Corporate ExcellenceSurvey” กว่า 1,000 องค์กร และคณะอนุกรรมการโครงการฯ ร่วมพิจารณา