ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1

นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู  ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ในฐานะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้กล่าวเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย ด้วยตลอดระยะเวลา ๗ ทศวรรษ นับตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ได้ทรงงานอย่างหนัก เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า พระเกียรติคุณขจรไกลได้รับการแซ่ซ้องจากชาวโลก ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆ มากมาย เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ จนถือได้ว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”

โดยไม่เพียงแต่ปวงชนชาวไทยที่ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ การเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมเยียนพสกนิกร  การช่วยเหลือภัยพิบัติ ตลอดจนพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ และการรักษาซึ่งคุณธรรมเพื่อประโยชน์แห่งส่วนรวมเป็นสำคัญ ประชาคมนานาชาติต่างก็ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรดินด้านการเกษตร องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day)    เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตรโภชนาการ และความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศด้วย

ในการนี้ ผู้บริหาร ศอ.บต. ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ถึงการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป