พช. ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

5

5 ธันวาคม 2562 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการและตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ไปในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง

กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยชาวโลกได้ถวายพระราชสมัญญานามท่านว่า “กษัตริย์นักพัฒนา” ตลอดระยะเวลา 57 ปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2505 กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักชัยในการทำงาน ตามหลักการสำคัญ คือ การมุ่ง“สอน” ชาวบ้านให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านวัตถุ พร้อมกับการพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ให้สมดังคำขวัญพระราชทานว่า “พัฒนาคือสร้างสรรค์” พระราชทานไว้เนื่องในวันพัฒนา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2531 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาโดยตลอด

โดยในปี 2562 นี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถึงกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ภาคประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง เวลา 10.00-20.00 น. ประกอบด้วย นิทรรศการ “ปณิธานความดี มีแล้วแบ่งปัน” จัดแสดงกิจกรรม CSR ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบริการประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นวดแผนไทย การแจกจ่ายกล้าไม้

นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ กิจกรรม “สวัสดีวันพุธ” บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี โดยสำนักงานคณะกรรมการงานอาชีวศึกษา นอกจากนี้ ตลอดเดือนธันวาคม 2562 รัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริการประชาชน อาทิ การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้วยโอกาส และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล