รวมพลจิตอาสาสร้างพื้นที่“เรียน เล่น รู้ ตามรอยพ่อ”เพื่อเด็กตาบอด

9

เมื่อเร็วๆ นี้ จิตอาสาจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างพื้นที่ “เรียน เล่น รู้ ตามรอยพ่อ” (ภายใต้โครงการสุขอาสาของเชฟรอน) ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ไว้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาได้

กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกว่า200 คน แบ่งเป็นจิตอาสาจากเชฟรอน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรีเครือข่ายฟื้นฟูป่าสัก นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุจ.สระบุรีและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรีรวมกว่า 180 คน ร่วมกับเด็กๆ และคุณครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกว่า 20 คนลงมือปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างจำนวน2 ไร่ของโรงเรียน ให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้กลางธรรมชาติขนาดใหญ่ตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดลแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ “เรียน เล่น รู้ ตามรอยพ่อ” ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการทำแปลงผักปลอดสารเคมี ปรับปรุงบ่อน้ำพร้อมกั้นรั้วไม้โดยรอบและสร้างลานอเนกประสงค์ ซึ่งไม่เพียงเป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ตาบอดกว่า 100 คน ได้ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแล้ว ยังมอบพืชผลซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบด้านอาหารของโรงเรียนอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการ “สุขอาสา”ซึ่งเชฟรอนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามความสมัครใจ