ศอ.บต.ร่วมส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) ในพื้นที่ จชต.เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักพัฒนาชุมชน

5

สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่อาสาสมัครเกษตรและเยาวชนเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผ่านมาและได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาเกษตรกรและเกิดการต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนจึงได้จัดให้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ขึ้น

อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีเกษตรกรรุ่นใหม่จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานของเยาวชนเกษตรและอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯโดยเป็นการนำเสนอแผนการการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เกษตรกรยุคใหม่ชายแดนใต้ โอกาสและทางรอด” จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ แรงผลักดันและชี้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จในการทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรอีกด้วย