ศอ.บต. ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิต พระภิกษุสงฆ์- ผู้นำศาสนาอิสลามชายแดนใต้ ส่งต่อแว่นตาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

1

นายคอเล็ด เจ๊ะแว ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้โดยผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์บริจาคแว่นตาให้กับผู้นำศาสนา ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ 50 รูป และผู้นำศาสนาอิสลาม 50 คน โดย ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเตรียมสถานที่ โดยร้านที่ดำเนินการดูแลคือร้านแว่นท็อปเท็น สาขาปัตตานี ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการตรวจวัดสายตาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลา และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และวันนี้ได้มีการดำเนินการให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำศาสนาทั้งสองศาสนาให้สามารถประกอบศาสนกิจและใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้จะดำเนินการส่งมอบแว่นให้กับพระภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนาอิสลามภายใน 1-2 สัปดาห์ ต่อไป