กรมที่ดินผุดไอเดีย ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรมที่ดิน ให้ประชาชนช่วยกรมที่ดินทำงาน

3

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ทุกวันนี้มีประชาชนได้เขามาสอบถามความรู้เกี่ยวกับที่ดิน ร้องทุกข์ ร้องเรียน เฉลี่ยวันละ 118 เรื่อง เดือนละ 3,537 เรื่อง ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 – ปัจจุบัน มีจำนวน 84,908 เรื่อง จำแนก call center 79,846 เรื่อง ช่องทางอื่น 5,062 เรื่อง

กรมที่ดินจึงใช้ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดินและเฟสบุ๊ค ” นิสิต จันทร์สมวงศ์” เป็นจุดศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการทำงานของกรมที่ดิน โดยใช้เสียงของประชาชนที่ขอความรู้ ร้องทุกข์ ร้องเรียน เข้ามาเป็นตัวจักรและกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหา ติดตามงาน บริหารงานสำนักงานที่ดินกว่า 830 แห่งทั่วประเทศ

การที่ประชาชนได้สอบถาม ร้องทุกข์ ร้องเรียน ทำให้กรมที่ดินได้รู้ปัญหา แก้ไขปัญหา และปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น อย่างรวดเร็ว ประชาชนที่มาให้ข้อมูลเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือน”ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรมที่ดิน” เมื่อส่งปัญหามา กรมที่ดินจะนำปัญหานี้ส่งไปให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ช่วยกันตอบ ช่วยกันแก้ และติดต่อประชาชนที่สงสัย ร้องทุกข์ ร้องเรียน ในทันทีทางเฟสบุ๊ค ทำให้สามารถสื่อสารกับประชาชนโดยตรง ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน นี้คือการใช้เสียงของประชาชนมาช่วยการบริหารงานกรมที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น

อธิบดีกรมที่ดินยังเพิ่มเติมอีกว่า การบริหารงานโดยใช้เสียงของประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง หรือ People Vioce Management โดยใช้โซเชียลมีเดียนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในมิติใหม่ที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงปัญหาได้รวดเร็วขึ้น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ และรับรู้ข่าวสารทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นทุกวัน และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและการตอบรับที่ดีในหมู่ประชาชน ในการแจ้งข้อมูลต่างๆอย่างสุภาพและตรงไปตรงมา