ศอ.บต. ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนใต้ สร้างบ้านพหุวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็ง และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้ชุมชน

0

พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์  รองแม่ทัพภาค ๔ กล่าวว่า ความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องพุทธ มุสลิม ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี รวมทั้งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่อง ค่าแรง วัสดุก่อสร้าง ถึงแม้ว่ามีความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันแต่ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราขอให้ทุกคนรักษาให้มั่นคง ต่อยอดพัฒนาไปสู่ความเป็นปึกแผ่นต่อไป

สำหรับโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  ศอ.บต. และ กอ.รมน. ภาค 4 สน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ที่มีความประสงค์ต้องการย้ายกลับมาอาศัยอยู่ยังภูมิลำเนา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบ้านท่าด่านให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีและพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลมีส่วนร่วมในการพัฒนา และได้ร่วมมือกันสร้างถนนและสร้างบ้าน ในระยะแรกดำเนินการซ่อมแซมก่อสร้าง จำนวน 8 หลัง ระยะที่ 2 จำนวน 6 หลัง ระยะที่ 3 จำนวน 4 หลัง และระยะที่ 4 จำนวน 6 หลัง นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ได้วางแผนเพื่อรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปถึงเยาวชนลูกหลานที่ปลอดจากยาเสพติดและมีการศึกษาที่ดีอีกด้วย