เลขาธิการ ศอ.บต. นำตัวแทนครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลตามโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”ในพื้นที่จชต. เข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า

2

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงการนำคณะครูและนักเรียนเข้าพบนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กและวันครูในปีนี้ นายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ที่จะพูดคุยกับเด็กนักเรียนและคุณครู เพื่อที่จะได้สื่อสารในความรู้สึก ความห่วงใย ความปรารถนาดี และทิศทางการพัฒนาการศึกษาในเรื่องของเยาวชนในวันข้างหน้า โดยต้องการพบคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน ในการนี้ได้ให้เลขาธิการ ศอ.บตได้คัดเลือกคุณครูและนักเรียนเพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่มาจากโรงเรียนบ้านช่องแมว ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีที่ผ่านมาในโครงการ ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน การพบปะครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กรุณานั่งพูดคุยและบันทึกเทปรายการ  ห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยได้สอบถามถึงการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนได้พูดคุยกับนักเรียน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกประทับใจที่โรงเรียนห่างไกลแต่มีการพัฒนา และนักเรียนนอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการแล้วยังได้รับความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีนักเรียนจำนวนกว่า 280 คน และอยู่ประจำในโรงเรียน 116 คน โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนโดยเฉพาะที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ให้สามารถเข้าศึกษาและพักประจำอยู่ในโรงเรียน

ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บตได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หลังจากเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ เลขาธิการ ศอ.บตพร้อมกับคุณครูและนักเรียน ได้บันทึกเทปร่วมกับโฆษกของรัฐบาล  โดยได้พูดคุยถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเลขาธิการ ศอ.บต.ได้นำเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ว่าได้สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายในวาระต่างๆ โดยการบันทึกเทปในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจของทุกคน จึงเชื่อว่าประชาชนชาวไทยจะได้ชมถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษา ได้เห็นถึงโอกาสของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลไ