๕๑ ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน Change for Good มุ่งสู่ผู้นำต้นแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

6

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๑๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของตนทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบล โดยเรียกอาสาสมัครระดับหมู่บ้านนี้ว่า “อาสาพัฒนาชุมชน หรือ อช.” มีทุกหมู่บ้าน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๔ คน และระดับตำบลเรียกว่า “ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หรือ ผู้นำ อช.” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลละ ๒ คน เป็นชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกล้วนเป็นผู้มีจิตอาสา ทำงานด้วยความเสียสละ

ทุกวันที่ ๒๘ มกราคม ของทุกปี ถือเป็นโอกาสอันดีที่การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนจะครบรอบของการดำเนินงาน และในปีที่ ๒๕๖๓ นี้ ครบรอบปีที่ ๕๑ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีสารเนื่องในวาระครอบรอบ ๕๑ ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อส่งความปรารถนาดีมายังอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ รวมทั้งเป็นกำลังหลักภาคประชาชนที่มีจิตอาสาในการทำงานร่วมกับภาครัฐในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญชวนให้พี่น้องอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่าน น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ขณะที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า อช. และ ผู้นำ อช. ถือเป็นอาสาสมัครที่เป็นกำลังหลักของกรมการพัฒนาชุมชน ในการทำงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมาโดยตลอด สำหรับในปี ๒๕๖๓ มุ่งหวังที่จะให้ อช. และ ผู้นำ อช. เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลิตผล สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยปฏิบัติศาสนกิจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และออกกำลังกายเสริมสุขภาพ โดยใช้ โคก หนอง นาโมเดล เป็นต้นแบบ เพื่อนำไปสู่ “ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

จากการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน ๕๑ ปี ที่ผ่านมา จึงเป็นข้อพิสูจน์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า อช. และ ผู้นำ อช. คือนักพัฒนาภาคประชาชน ที่คอยทำหน้าที่ในการประสานความต้องการของประชาชนไปสู่การช่วยเหลือจากภาครัฐ และเป็นแกนนำในการร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชนโดยแท้จริง

ตลอดระยะเวลา ๕๑ ปีที่ผ่านมา ทั้งผู้นำ อช. และ อช. นับเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ และมีจิตใจเสียสละในการทำงาน เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลของตนเอง เป็นกำลังสำคัญในการทำงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง เป็นดั่ง “นักพัฒนาภาคประชาชน” หรือ “เพื่อนคู่คิดของพัฒนากร” โดยที่ผ่านมา ได้สร้างผลงานไว้มากมายร่วมกับชุมชน ซึ่งนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อาสาพัฒนาชุมชน สามารถยืนหยัดทำงานอยู่ในชุมชนได้จนกระทั่งบัดนี้ และที่สำคัญ บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน พร้อมเสมอที่จะก้าวเดินเคียงข้างไปกับชาวอาสาพัฒนาชุมชนทุกคนตลอดไป

ในโอกาสนี้ ผมขอให้พี่น้อง อช. และผู้นำ อช. ได้ยึดแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกันสร้างความสุขให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้ลุกขึ้นมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ตามแนวคิด “ช่วยเพื่อให้เขาช่วยตัวเอง” และที่สำคัญขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ร่วมกันน้อมนำแนวทาง