เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้

2

ทั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายปีร์กะ ตาปีโอละ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะในหลายประเด็น โดยเฉพาะการดำเนินงานของ ศอ.บต.ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งทางด้านสถานการณ์ด้านความมั่นคง การพัฒนากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต.

โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ชี้ชัดต่อการดำเนินงานของ ศอ.บต. ที่เป็นหน่วยนำด้านการพัฒนาในพื้นที่ว่า สถานการณ์ในพื้นที่ปัจจุบันได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เน้นการพัฒนาภาคเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง จากเดิมมีการลงทุนในพื้นที่ค่อนข้างน้อยแต่ปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนให้มีโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีเมืองต้นแบบในพื้นที่ จชต. อาทิ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ส่งเสริมในเรื่องเกษตรแปรรูป อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมเรื่องการค้าชายแดน และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมก้าวหน้า

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ยังได้มีความสนใจในเรื่องการจัดการความเป็นหนึ่งเดียวและการสนับสนุนความหลากหลายของวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า เยาวชนหรือกลุ่มคนในพื้นที่แม้จะนับถือต่างศาสนาหรือพูดภาษาที่ต่างกัน แต่สิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวคือความภาคภูมิใจในประเทศชาติที่มีธงไตรรงค์ผืนเดียวกัน อีกทั้ง ศอ.บต. ยังคงมุ่งมั่นต่อการสร้างเยาวชนในพื้นที่ จชต. ให้มีที่ยืนในสังคม ผลักดันพัฒนาขีด ความสามารถและความรู้ให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ โดยจะเห็นจากการที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่พร้อมใจที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานของภาครัฐขณะนี้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอยู่มาก และการพัฒนานี้จะสร้างความทัดเทียมได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป