ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศอ.บต. จัดกิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจและกฎหมาย ต้านทุจริต ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร

6

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดตั้งตามคำสั่งการแบ่งส่วนงานภายในของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อให้มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะมาตรการ แนวทาง เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการแก่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง จึงได้เป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพราะบุคคลากรถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐไปสู่เป้าหมายและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ และความสามารถมาให้ความรู้ ประกอบด้วย ตุลากรศาลปกครองสูงสุดพนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน ... ภาค 9, ผู้อำนวยการสำนักงาน ..เขต 9, อดีตผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และวิทยากรจากเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันภาคประชาชน ร่วมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อถอดบดเรียน ให้นำเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการทุจริตในองค์กรอีกด้วย