ผู้แทน ศอ.บต. ลงพื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เปิดโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก

3

ทั้งนี้ นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ได้เห็นถึงความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และผู้นำศาสนา จึงเชื่อว่าจุดเล็กๆจะสามารถสร้างพื้นที่สันติสุขได้อย่างยั่งยืน จากการที่ครม.สัญจร ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโครงการใหญ่ๆที่ถูกอนุมัติให้มีการดำเนินการในพื้นที่จำนวนมาก เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้  และต้องขอบคุณมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามที่เริ่มต้นจุดประกายให้เด็กๆในพื้นที่กลับมาสนใจในเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพมากขึ้น โดยศอ.บต.พร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

ด้าน นายมูฮำมัด สูแป ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่จัดทำโครงการดังกล่าวเผยว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผลมาจากกลุ่มคนซึ่งมีอุดมการณ์แตกต่างจากภาครัฐ ที่พยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารจนทำให้เกิดความระแวงต่อรัฐ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดซึ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพราะหมู่บ้านเป็นจุดแตกหักของการแก้ไขปัญหา แพ้-ชนะอยู่ที่หมู่บ้าน ดังนั้นในฐานะผู้รับผิดชอบชาวบ้านได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้ จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เจาะปูแน เพื่อลดความหวาดระแวง ลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ดึงมวลชนให้มาทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง