ศอ.บต.ร่วมงานเปิดสำนักงานใหม่ ส.อ.ท. จัดแสดง “Smart Office & Smart Service”

2

โดยเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ ส.อ.ท. ได้ปรับกลยุทธ์องค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการบริการสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1. โครงการ F.T.I. Academy จัดการอบรมหลักสูตรใหม่ๆ ร่วมกับภาคการศึกษาและผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพบุคลากร (Up Skill & Re Skill) ตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม 2. Marketing การบริการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ สร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 3. Innovation ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านนวัตกรรมแก่สมาชิก เช่น การเข้าถึงการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรม. Operation Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับสมาชิก เช่น คลินิกให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงินและกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก SMEs ภาคอุตสาหกรรม และ 5. Environment การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory, Water Footprint และมาตรฐาน  ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เป็นต้น

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานกว่า 20 นิทรรศการ อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ Smart Bar Mobile Application โหลด–สแกน–เช็คข้อมูลสินค้า บาร์โค้ดสายพันธุ์ใหม่เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค F.T.I. Academ, โครงการ Energy Point Digital Transformation ด้วย AR และโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เป็นต้น โดยกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา