มณฑลทหารบกที่ 46 จัดงานรำลึกวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมเหล่าทหารผู้กล้าปกป้องแผ่นดิน

0

ในโอกาสนี้ พลตรี ปิยพงษ์  วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46  ได้อ่านคำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า วันทหารผ่านศึกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการและเพื่อนทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาติทุกท่าน พี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านที่รักในอดีตที่ผ่านมาท่านทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติเมือง มาด้วยความเสียสละ กล้าหาญ สามัคคี และเพื่อให้ประเทศไทยของเรามีความเป็นไทย อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ รัฐบาลในฐานะตัวแทนของประชาชนได้มอบหมายให้องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ดูแลทุกท่านให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ เพื่อตอบแทนคุณความดีและจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติตนกำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของทหารผ่านศึก เพื่อสนับสนุน ภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศไทย ร่วมแรงร่วมใจกันและรักษาคุณความดี ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติของเราอย่างยั่งยืนตลอดไป

สำหรับ วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้ง  “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก”  ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ “ทหารผ่านศึก” และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2491 จึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมา และใช้ดอกป๊อปปี้สีแดง เป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก

 

ทั้งนี้ หลังจากร่วมทำพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารผ่านศึก ได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าหาญที่ได้ประกอบคุณงามความดี โดยยอมเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติในอดีต เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้ว