องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมประชุมติดตามผลดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

2

จากนั้นเวลา 16.45 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางมาถึงโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านมา โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลโทสมพล ปานกุล  รองแม่ทัพภาค 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายนิมะ มะกาเจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสมโชค ไหมชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะครู หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับก่อนการประชุม ทางหอการค้าจังหวัดยะลา นำโดยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะนายทะเบียนหอการค้า นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดยะลาและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนมีความรู้และทักษะ เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นการช่วยเหลือสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไปโดยองคมนตรีได้กล่าวขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรับรองรายงานการประชุม จากครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผ่านมา โดย   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วองคมนตรีได้ติดตามการฝึกงานของศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 คุณภาพของศิษย์พระดาบส รวมทั้งการรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปการประเมินความพึงพอใจศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 10/2562 เกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมช่างพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพื้นที่ด้านการจัดการเรียนการสอน