พช.นนทบุรี มอบประสบการณ์การทำงานตามบริบทวิถีชุมชน แก่ผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนทุนรัฐบาล

9

วันที่ 24 มิ.ย.63 ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหัวคูใน หมู่ที่5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย นายสมเกียรติ สุขแป้น ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ปลายบาง และทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับทีมงานจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินนักเรียนทุนรัฐบาล UiS (Undergraduate intelligence Scholarship Program) สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 7 ราย ที่มาศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในชุมชนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีได้แนะนำแนวทางการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชน ในวิถีชุมชนแบบปกติใหม่ New Normal ตามแนวทางภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

สำหรับกำหนดการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 4 อำเภอ ดังนี้
1.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านหัวคูใน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
2.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านบัวทองเคหะ หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
3.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคลองสอง หมู่ที่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย
4.ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ วัดโตนด หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

ซึ่งการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนทุนในครั้งนี้ จะทำให้ได้สัมผัสกับชุมชนและเข้าใจบริบทวิถีชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนทั้ง4 อำเภอนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของทุนรัฐบาลดังกล่าวก็เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) เป็นทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็น การเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป