ศอ.บต.สร้างนักยุทธศาสตร์พื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก 40 ตำบล ในจชต.เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ให้ยั่งยืน

9

กิจกรรมาพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมที่อยู่ในพื้นที่ มีเป้าหมายสร้างแกนนำชุมชน ผู้ประสานงานระดับพื้นที่ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นนักยุทธศาสตร์ที่มีกรอบแนวคิดการทำงานทันสมัย เข้าใจรูปแบบทิศทาง ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน นำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการทำงานในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก นอก จากนี้ ยังมีเป้าหมายขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก มีเป้าหมายให้ผู้แทนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่เข้าร่วมได้ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก จำนวน 40 พื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย ปัตตานี 12 พื้นที่ ยะลา 16 พื้นที่ นราธิวาส 7 พื้นที่ และสงขลา 5 พื้นที่เป้าหมาย โดยยกระดับพื้นที่ตามศักยภาพ ให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขณะพบปะว่า การระเบิดจากข้างในเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสันติสุข หมายถึงการพัฒนาและก่อสร้างความมั่นคงจากข้างใน ซึ่งเป็นจุดเล็กสุด จะนำไปสู่ความเจริญที่สำคัญในพื้นที่ ซึ่งเป็นหนทางที่ดีที่สุด ที่ ศอ.บต. เร่งขับเคลื่อนในขณะนี้ โดยมีประชาชนที่รวมตัวกันเป็นภาคประชาสังคมช่วยคิดและทำ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและต่อยอดได้ ทั้งนี้วันนี้ศัตรูของเราไม่ใช่คนข้างบ้าน ไม่ใช่คนต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษา แต่ศัตรูร่วมขณะนี้ คือภัยธรรมชาติ โรคระบาด และความยากจน ถ้าพื้นที่ขนาดเล็กเกิดสันติสุข ก็สามารถขยายสันติสุขนั้นสู่ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศในที่สุดได้

โครงการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เป็นการหนุนเสริมโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนใน จชต. ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกขององค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อน ตั้งแต่การจัดเวทีประชาคม ดำเนินแผนสร้างสันติสุข เสนอโครงการเพื่อสร้างความสุขของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน