ศอ.บต.ร่วมกับ ส่วนราชการระดับท้องถิ่น สร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาผ่านสภาสันติสุข เพื่อสร้างพื้นที่สันติสุขอย่างยั่งยืน

4

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อม บรรยายในหัวเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.” ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาจะต้องเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสะท้อนปัญหาของแต่ละพื้นที่ในด้านต่างๆ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนถึงความต้องการที่จะร่วมพัฒนาโดยมีภาครัฐค่อยเป็นพี่เลี้ยงขับเคลื่อนแผนพัฒนาให้มีคุณภาพ และในวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ผ่านกลไกของสภาสันติสุขตำบล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีของส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้างานในพื้นที่ จชต.

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. มีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต. ผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยยึดหลักความพอเพียงสร้างชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วม เกิดแผนพัฒนาตำบล และมีกลไกสภาสันติสุขตำบลเป็นกลไกการมีส่วนร่วมเกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ