ชาว พช.ปลื้ม รองอธิบดี พช.เข้ารับโล่ประกาศกาศเกียรติคุณฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรดำเนินงานยาเสพติด จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติที่ได้ปฏิบัติงาน อุทิศตนและเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โอกาสนี้ มีผู้บริหาร และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้ารับโล่ฯ 2 ราย ได้แก่ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายเสนาะ แสงมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดศูนย์สารสน เทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พช. ซึ่งรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคลที่มีผลงานในระดับดีเด่น ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ในการนี้นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และข้าราชการ พช. ร่วมแสดงความยินดีด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาคี ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียง” และ “การรู้รักสามัคคี” เพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติเพื่อเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้อย่างถาวร ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจากพระราชทรัพย์ที่ได้ทรงพระราชทาน หน่วยงานพลเรือน ตำรวจ ทหาร และบรรดาราษฎรอาสา จึงเห็นพ้องร่วมกันว่า ควรนำพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ เป็นกองทุนขวัญถุงอยู่ในทุก หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คน และเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่ “แม่ของแผ่นดิน” มีต่อพสกนิกรตลอดมา โดยให้เรียกกองทุนนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน 3 ประการ ได้แก่
1.เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน / ชุมชนใด ก็เปรียบเสมือนกำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน / ชุมชนนั้นๆ ในการทำความดี ปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภยันตราย และสร้างความเข้มแข็งในชาติ

2. เพื่อเป็นกองทุนขวัญถุงสำหรับหมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับพระราชทาน เพื่อความมุ่งหมายสร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้าน / ชุมชน และให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายและใจ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน / ชุมชน หรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไป ย่อมหมายความถึงตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วย ทุกคนในหมู่บ้าน /ชุมชน จึงต้องปกปักรักษาให้งอกงาม ไม่สูญสลาย

3. เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง การระดมทุนในชุมชน และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนา

กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมที่มีความเชื่อมโยงกับกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน / ชุมชน โดยเชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างๆ ได้แก่ กรรมการ สมาชิกจากทุกกองทุน ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน / ชุมชนนั้นๆ มีความเต็มใจที่จะนำดอกผล หรือผลกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนฯ ในหมู่บ้าน / ชุมชน เข้าสมทบในกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เงื่อนไขสัดส่วนการนำดอกผลดังกล่าวมาสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือมติของกลุ่มในหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อสู้กับยาเสพติดจนประสบผลสำเร็จ ชุมชนปลอดยาเสพติด