กรมการพัฒนาชุมชน มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร

รักใจ กาญจนะวีระ หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน รับรางวัลจาก นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานของกรมฯ ที่ร่วมมือสนับสนุนและดำเนินงานการพัฒนากับประชาชนจนมีผลงานและผลการปฎิบัติ งานดีเด่น จำนวน 13 ประเภท รวม 406 รางวัล

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงานเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ตั้งแต่วันที่ 10-13 กันยายนนี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งวันนี้ (13กย) เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน มีประชาชนจากหลากหลายอาชีพเดินทางมาชมงานและเลือกซื้อสินค้าแย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวัน และในโอกาสนี้

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานของกรมฯ ที่ร่วมมือสนับสนุนและดำเนินงานการพัฒนากับประชาชนจนมีผลงานและผลการปฎิบัติ งานดีเด่น จำนวน 13 ประเภท รวม 406 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า บุคลากรของกรมฯ ได้น้อมนำฟลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ มาเป็นหลักในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จนเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมืปละนำมาจัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สังคม พร้อมกันนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีและความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆที่ได้ทำงานร่วมกับประชาชน ด้วยการทุ่มเทความรู้ความสามารถ ทักษะและสร้างสรรค์ผลงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ คุณงามความดีของท่านทำให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นที่ยอมรับของประชาชน หมู่บ้านและชุมชน อยู่เย็น เป็นสุข ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนได้นำผลงานดีเด่นและแบบอย่างที่ดีเหล่านี้ไปขยายผลเพื่อให้สังคม ไทยเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงตลอดไป

ด้านนายอาจณรงค์ สัตยพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในนามคณะกรรมการจัดงานเศรษฐกิจ ฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ กล่าวด้วยว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่สังคมและเผยแพร่การ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาคีการพัฒนาแสดงผลงานและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่ม องค์กรเครือข่ายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างในการทำความดีเพื่อชุมชนสังคมและประเทศ ชาติ ทั้งนี้ ในวันพิธีเปิดงานวันแรก ได้มีการมอบโล่รางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ให้กับผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรต่างๆแล้วรวม 492 รางวัล

1442201795633 1442201828957 1442201819797 1442201966640 1442201963287 1442201841485