พช.จับมือกลุ่มเซ็นทรัล พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิ่นสู่สากล สร้างโอกาส สร้างรายได้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

18

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ กลุ่มเซ็นทรัล บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยมี นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล นางสาวเซิ่น ไฉอิง Head of Business Transformation บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด และ นายสมนึก ยอดดำเนิน Head of Farmers, Quality Line & local sourcing บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมการพัฒนาชุมชน และขอขอบคุณผู้บริหารของเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่ได้กรุณาให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเสมือนฐานรากของประเทศ ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชดำรัสต่อข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในภาคอีสาน ณ เขื่อนน้ำพุง ไว้ว่า “คนในสังคมเข้าใจว่าความมั่นคงของประเทศ มักเกี่ยวข้องกับทหาร การมีกองทัพที่เข้มแข็งและมีอาวุธจำนวนมาก ทำให้ประเทศชาติเข้มแข็ง มีความมั่นคง แต่แท้ที่จริงแล้วการที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงได้นั้น จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้ มีอาชีพที่มั่นคง จึงจะทำให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง”

โดยกลุ่มในเครือเซ็นทรัลอันประกอบด้วย เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ และเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล และกลุ่มเซ็นทรัลที่เป็นห้างสรรพสินค้า โรงแรมและรีสอร์ท ที่จะช่วยกันสนองตามแนวพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งที่เป็นพระราชปณิธานของพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ท่าน เรื่องของการใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของพี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 100,000 ผลิตภัณฑ์ ในจำนวนนี้มีอยู่ 30,000 – 40,000 ผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเสมือนสินค้า Premium สามารถช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่ดีขึ้น แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องมีช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าที่ผ่านมาผมเองก็ได้รับรายงานอยู่เสมอ ทั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ว่าทางเซ็นทรัลได้มีการสนับสนุนในงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับเป็นหน้าเสื่อของรัฐบาล ในหัวเมืองต่างๆ เช่น พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ อุดรธานี นครศรีธรรมราช รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี ที่ได้รับความร่วมมือจากเครือเซ็นทรัล ให้ความช่วยเหลืองานจากกรมการพัฒนาชุมชนด้วยดีตลอดมา ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ทางราชการและพี่น้องประชาชนที่ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรัล ทำให้เกิดการพัฒนาในระดับท้องถิ่น หัวเมืองต่างๆ และในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า ในวันนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันที่จะสร้างโอกาสเกื้อกูลที่ดีต่อกัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ OTOP ส่วนทางกลุ่มเซ็นทรัล รวมทั้งเจดี คอมเมิร์ซ และเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมช่องทางการตลาด ที่จะช่วยเสริมจุดแข็ง จุดอ่อนระหว่างกัน ทำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสที่ดีขึ้น กรมการพัฒนาชุมชน ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนข้อมูล การประสานงาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ทางทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเซ็นทรัล บริษัทเซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ต้องการให้กรมการพัฒนาชุมชนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้พี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสที่ดีขึ้นต่อไป

อีกทั้ง ในอนาคตอันใกล้ก็จะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่เป็นภาคีเครือข่ายในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจะมีพืชผลและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ จากแปลงโคก หนอง นาโมเดล จำนวนมาก และคาดการณ์เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยปีที่แล้วมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1,500 ครอบครัว ในระหว่างนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 26,000 ครอบครัว และคาดการณ์ว่าภายในปีงบประมาณ 2564 จะมีเพิ่มขึ้นอีก 14,000 กว่าครอบครัว ซึ่งในแต่ละครอบครัวก็จะมีพื้นที่ 1 ไร่ 3 ไร่ 5 ไร่ 15 ไร่ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และเป็นหน่วยในการขับเคลื่อน ในเรื่องของอาหารปลอดภัย ซึ่งจะมีมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe) มาช่วยเหลือสนับสนุนในการวางมาตรฐานของพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในอนาคตที่ทางเซ็นทรัลจะเข้ามาช่วยเหลือ เป็นภาคีเครือข่ายในการรองรับการกระจายสินค้าดีๆ จากชาวบ้านสู่ผู้บริโภค

ท้ายนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กราบขอบพระคุณทุกท่าน โดยเฉพาะคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลที่กรุณาให้ความช่วยเหลือต่อกรมการพัฒนาชุมชนด้วยดีตลอดมา และขอให้พวกเราทุกคนมั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมาก ไม่เพียงแต่พี่น้องผู้ประกอบการ OTOP เท่านั้น แต่หมายถึง ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของเครือเซ็นทรัลทั้ง 3 กลุ่ม ที่จะมีโอกาสได้รับสิ่งที่ดี ในราคาที่ยุติธรรมและช่วยเหลือ เจือจุน อุดหนุน เกื้อกูลให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยได้มี เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่เข้มแข็งดีขึ้น อันเป็นการตอบโจทย์ได้ว่าประเทศชาติของเรานั้นจะมั่นคงได้อย่างยั่งยืน และขอให้คำมั่นสัญญาว่ากรมการพัฒนาชุมชนจะเป็นภาคีเครือข่ายที่ดีของท่าน ในการที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป