ศอ.บต. จัดประชุมหารือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติ การต่างประเทศ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

4

เมื่อวานนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติการต่างประเทศ ตามแผนงานโครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ จัดโดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี (ส่วนงานการต่างประเทศ) ศอ.บต. จัดขึ้น เพื่อประสานความร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ให้หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้รู้ถึงความสำคัญของ ศอ.บต. ถึงการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ และการมาประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ได้มาหารือร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อในอนาคตได้กลับไปศึกษาต่อยังต่างประเทศแล้ว ก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ให้ส่งข้อมูลกลับมายังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เร่งหาทางช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างตรงจุดต่อไป โดยครั้งนี้ มีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ตัวแทนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ศึกษาในต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

ในการนี้ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชาในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในฐานะรัฐบาล และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ห่วงใยน้อง ๆ เยาวชนทุกคนที่ได้กลับมาสู่ประเทศไทย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์ของโรคระบาดของ COVID – 19 จึงจำเป็นต้องกลับมายังประเทศไทย และปัญหาที่สำคัญคือน้อง ๆ ทุกคนต้องมีที่เรียนหนังสือให้ได้ โดยเฉพาะการเทียบโอนหน่วยกิจต่าง ๆ จากสถาบันในต่างประเทศมายังสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสำหรับผู้ที่ประสงค์อยากเรียนต่อที่ต่างประเทศ ก็ต้องหาวิธีต่อไปหลังจากสถานการณ์ของโรคระบาด COVID – 19 ได้หมดไป ซึ่งท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ย้ำเสมอว่าต้องหาทางช่วยเหลือน้อง ๆ กลุ่มนี้ให้เต็มที่ และสำหรับศิษย์เก่าที่เรียนจบแล้ว และกำลังหางานทำให้พื้นที่ ทาง ศอ.บต. ได้ทำการสำรวจอย่างใกล้ชิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือ โดย ศอ.บต. ได้ประสานไปยังบริษัทในหลายพื้นที่ นำศิษย์เก่าเหล่านี้เข้าไปทำงาน ซึ่งปัจจุบัน สามารถหาตำแหน่งงานว่างได้แล้วกว่า 100 คน โดยบริษัทยังได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของที่อยู่อาศัย ห้องละหมาด ตลอดจนการเดินทางไปทำงาน เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการระดมความคิดเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ศิษย์เก่า และศิษย์ที่กำลังศึกษาอยู่ร่วมแสดงความคิด โดยให้ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาทางช่วยเหลือต่อไป