เลขา ศอ.บต. ร่วมกับกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย สงขลา หารือช่วยเหลือศิษย์เก่า น.ศ.ไทยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย ให้เข้าสมัครงานและรับราชการ

2

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่สถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร นำคณะเข้าพบและหารือกับนายฟะฮ์รี สุไลมาน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา โดยคณะ ฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ในการนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ได้หารือกับกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ในประเด็นการพัฒนาความร่วมมือทางการทูตในมิติจังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเชื่อมโยงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่และสังคมมุสลิมในต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. อีกทั้งแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังหารือในประเด็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สามารถมีที่ยืนในสังคมอย่างสง่างาม โดยการมีอาชีพที่มั่นคง

สืบเนื่ิองจากที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียบางส่วน แจ้งความประสงค์ที่จะให้ ศอ.บต. หาแนวทางในการช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากประสบปัญหา ไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ (มหาวิทยาลัยในสังกัดเอกชนในประเทศอินโดนีเซีย) เข้าสมัครงานได้ เนื่องจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากก.พ. ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้ไปบ้างแล้ว เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมีโอกาสในการประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐเฉกเช่นเดียวกันกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาภายในประเทศ นอกจากนี้ ศอ.บต.ยังได้ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยผ่านสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วย

นายฟะฮ์รี สุไลมาน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา เผยว่า เมื่อได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสถาบันการศึกษาจาก ก.พ. โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ในประเทศอินโดนีเซีย ขณะนี้ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วยศิษย์เก่าจบจากประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เยาวชนไทย จชต. นิยมไปศึกษาเป็นอย่างมากในช่วงหลัง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า นักศึกษาไทยในประเทศอินโดนีเซียโดยประมาณ ขณะนี้มีจำนวน 2,600 คน ทั้งที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันปอเนาะ ซึ่งหากการรับรองวุฒิและสถาบันการศึกษาเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการหารือถึงข้อตกลงในการส่งเสริมศักยภาพในขั้นต่อไป อย่างไรก็ดีในโอกาสนี้ขอบคุณไปยังสถานกงสุลใหญ่และรัฐบาลอินโดนีเซียที่ดูแลคนไทยในประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างดีเสมอมา โดยมุ่งหวังว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและอินโดนีเซียจะนำไปสู่การพัฒนาที่ดีในอนาคต