พัฒนาทีม PR CDD : Learning by doing

๒๖ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ กอง ประชาชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน โดย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นางรักใจ กาญจนะวีระ หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ พร้อมด้วยบุคลากรกองประชาสัมพันธ์, กลุ่มประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ (การทำงานเป็นทีม พัฒนาจิตใจ)ให้ทีมงานทุกคนได้เติมพลังแห่งความสุข เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการงาน เติมความรัก ความผูกพันให้กันและกันมากยิ่งๆ ขึ้น ด้วยมาตรฐาน “รวดเร็ว ฉับไว ประทับใจผู้รับบริการ สรรค์สร้างภาพลักษณ์องค์กร”

1443575555811 1443575550697